سيلانت هاى دندانى

اصطلاح فيشور سيلانت در واقع درمان پيش گيرانه اى است كه براى دندان هاى تازه رويش يافته كودكان انجام مى شود . اولين دندان كرسى دائمى در سن ٦ سالگى و در پشت دندان هاى شيرى رويش پيدا مى كند و بسيار مستعد پوسيدگى است . اين دندان ها شيار هاى عميقى دارند كه حتى در صورت مسواك زدن نيز به خوبى تميز نشده و باعث پوسيدگى كل دندان مى شوند . امروزه جهت جلوگيرى از اين مسئله درمان فيشورسيلانت ارائه شده است .
در اين درمان بدون نياز به تراش دندان شيار هاى سطح جونده دندان هاى آسيا توسط يك سرى رزين هاى مخصوص پر مى شوند كه از نفوذ مواد غذايى در عمق شيار جلوگيرى مى كند و باعث تعويق پوسيدگى مى شود .

بالا