سیلانت های دندانی

اصطلاح فیشور سیلانت در واقع درمان پیشگیرانه ای است که برای دندانهای تازه رویش یافته کودکان انجام می شود .

اولین دندان کرسی دائمی در سن 6 سالگی و در پشت دندانهای  شیری رویش پیدا می کند و بیماری مستعد پوسیدگی می باشد . این دندانها شیارهای عمیق دارند که حتی در صورت مسواک زدن نیز به خوبی تمییز نشده و باعث پوسیدگی کل دندان می شوند. امروزه برای جلوگیری از این مسئله درمان فیشور سیلانت ارائه شده است .

در این درمان بدون نیاز به تراش دندان شیارهای سطح جونده دندان های آسیا توسط یکسری رزینهای مخصوص پر می شوند که از نفوذ مواد غذایی در عمق شیار جلوگیری می کند و باعث می شود که پوسیدگی به تعویق بیفتد .

بالا