عوامل افزایش دهنده شیوع پوسیدگی دندان

/ / آموزشی

۱-افزایش استفاده از مواد غذایی حاوی قند در کشورهای در حال توسعه

۲- کافی نبودن منابع مالی و نیروی انسانی دندانپزشکی و سلامت دهان و دندان

۳- عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۴- عدم دسترسی به آب آشامیدنی حاوی فلوراید و محصولات فلوراید